När läroplanen är skriven av antikrist

Laboraskolan i småländska Nyby drivs av den slutna kristna rörelsen Plymouthbröderna. Den tidigare rektorn John Blomster berättar här om sitt samarbete med en mycket annorlunda gren av kristendomen.

Den första av parterna på plats i Jönköpings tingsrätt är John Blomster. I det stora uppehållsrummet med fönster mot Munksjön samtalar den långa 65-åringen iförd svart kostym med sitt juridiska ombud. Inför de stundande två dagarnas domstolsförhandlingar är han synbart koncentrerad.

Med en halvtimme kvar till att förhandlingen ska börja har motparten ännu inte dykt upp. Motparten i målet kommer från Laboraskolan, en omtalad institution i Nyby utanför Smålandsstenar, fyra mil väster om Värnamo. Denna skola bidrog John Blomster till att starta år 2007, under unika omständigheter. Han arbetade som rektor för skolan med ett femtiotal elever i högstadiet och en industrigymnasielinje fram till 2009, då en kaotisk utveckling ledde till att han blev uppsagd.

I samband med detta lämnades Blomster utan sex månaders innestående lön. Med en känsla av att ha blivit helt förbisedd av Lärarförbundet tog han så småningom ärendet till rätten. Men när han nu är på väg att möta den förra arbetsgivaren är det i stället denna som i en motstämning kräver honom på drygt en tredjedels miljon kronor. Laboraskolan anser nämligen att John Blomster under sin tid som rektor på skolan fakturerat för höga lönebelopp för lärare som han gick med på att anställa via sitt eget företag. En handfull journalister finns på plats för att bevaka målet som rör konsekvenserna av ett mycket egenartat och misslyckat samarbete.

Kort innan parterna kallas dyker så representanterna från Laboraskolan upp. Ankomsten leder till ett hastigt klickande ljud från en kvällstidningsfotograf, vilket de nyss anlända gör sitt bästa för att ignorera. Det rör sig om ett mindre sällskap herrar i 50-årsåldern. De hälsar sakligt på Blomster innan två av dem, i svarta kostymbyxor och vita skjortor, åtföljda av en advokat tar plats mittemot honom i rättssalen.

Laboraskolan drivs av Plymouthbröderna, en kristen rörelse med ett stort antal anhängare i Smålandsstenar. En uppskattning av hur många Plymouthbröder som i dag finns runtom i landet försvåras av organisationens avskärmade tillvaro, men ett antal på 200–300 är troligt. Utsagor från tidigare medlemmar och personer som på ett eller annat sätt fått insyn i verksamheten vittnar om en kvinnoförtryckande sekt som ser på omvärlden som Antikrist. John Blomster, själv inte medlem i rörelsen, försvarade från början Plymouthbrödernas ansträngningar att starta den egna skolan. Men vad han under tiden på skolan kom att uppleva har fått honom att drastiskt ändra uppfattning.

INGA KYRKOR, INGA PRÄSTER

Plymouthbrödernas historia går tillbaka till 1820-talet. Den Dublinbaserade och mycket målmedvetne prästen Anthony Norris Groves bestämde sig då för att prästvigning inte borde vara ett krav för att predika och förvalta sakrament. Han samlade en egen grupp kristna för bibelstudium och bön med fokus på Jesus snara återkomst. Att opponera sig mot Church of Englands läror var vid den här tiden inget unikt. Stridigheter rörande kristendomens innehåll späddes på av den engelska kyrkans inre teologiska spänningar, och frikyrkorörelsen tog sin början väsentligt tidigare än i Sverige. Efter att prästen John Darby anslutit sig till Groves krets skedde en stor tillströmning av medlemmar i den engelska staden Plymouth, och rörelsen fick namnet Plymouthbröderna.

Mellan varandra går de enbart som Bröderna. De bildar inga församlingar, utan samlas i ”möten”. Platsen för sammankomsterna kallas inte kyrkor utan ”lokaler”, där präster och officianter är överflödiga. Den helige Ande anses leda mötena.

I slutet av 1840-talet splittrades rörelsen i Open Brethren, med kontakter till övriga kristna grupperingar, och den mer slutna grenen Exclusive Brethren. Medan majoriteten av världens i dag kanske en miljon Plymouthbröder tillhör den öppna grenen, är så inte fallet med medlemmarna i Smålandsstenar. När Göteborgsingenjören Samuel Fredric Hedman år 1876 återvände från studier och arbete i England, där han anslutit sig till Bröderna och gift sig med en av de ledandes döttrar, var det den mer extrema grenen Exclusive Brethren som introducerades i Sverige. Denna inriktning, som nu ligger bakom Laboraskolan, bygger efter ene grundaren Darby på den så kallade darbyismen. I en kort skrift med titeln What the world is; and how a Christian can live in it inleder Darby med två bibelcitat, varav det ena lyder i svensk översättning: ”Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som blir vän med världen blir fiende till Gud.” Detta textställe, Jakobsbrevet 4:4, lyfts inte fram som exempel på en besvärlig passage i behov av kreativ omtolkning, utan som upplysning om hur saker och ting verkligen förhåller sig. Det andra bibelcitatet, Första Johannesbrevet 2:15, säger precis samma sak i något andra ordalag.

Fram till i dag tycks direktivet ha efterlevts mer eller mindre exemplariskt, enligt förre rektorn John Blomster. Några dagar före rättegången i Jönköping träffar jag honom för att prata om tiden på Laboraskolan och det täta samarbetet med Bröderna. På ett café i centrala Stockholm går han mödosamt igenom en till bredden fylld portfölj med dokument: en egen anmälan till Skolinspektionen, utskrivna mejlkonversationer med den lokala skolstyrelsen, diverse egna anteckningar.

När John Blomster på långsam värmländska berättar om sina upplevelser som rektor på Laboraskolan råder ingen tvekan om att Bröderna för honom utgör en sekt. Som så ofta med denna sorts sammanslutningar finns här en grundläggande idé om att omvärlden är av ondo. Det är också anledningen till att Bröderna anser att kontakten med det övriga samhället bör ligga på ett minimum, helst vara obefintlig. Socialt umgänge sker i princip bara med andra medlemmar. De röstar inte i val, och tv och radio är förbjudet. Nästan samtliga av männen inom rörelsen jobbar som egenföretagare, vilket också tycks vara den sysselsättningsform som de yngre genom skolgången förbereds på.

Kvinnorna får däremot på sin höjd arbeta oavlönat inom männens företag. Det är en lågstatusroll som upprepas under de träffar som äger rum varje kväll och på söndagar vid ett flertal tillfällen; enligt Bibelns föreskrifter förväntas kvinnorna här inte yttra sig.

På annat håll läser jag att Bröderna i vissa avseenden möjligen inte är fullt så ointresserade av världen omkring dem. Bland annat har de anklagats för att inför det amerikanska presidentvalet år 2004 försöka pumpa in uppemot en halv miljon dollar för att få George W. Bush omvald – något de själva nekar till. Tidigare har också Aftonbladet avslöjat satsade miljonbelopp på reklam för Alliansen inför riksdagsvalet 2006. Man kan välja att se detta som hyckleri eller kanske mest som en följd av Bröderna ändå har en hel del åsikter om samhället, trots alla ansträngningar till att ställa sig utanför det. I synnerhet, berättar John Blomster, föraktas homosexuella och muslimer.

Viktigast tycks dock den avskärmade tillvaron vara när det gäller rörelsemedlemmarnas barn. Det händer i vissa länder att Bröderna anordnar utomhuspredikningar för att locka till sig nya medlemmar, något som i Sverige dock endast har gjorts i begränsad utsträckning. Utan nytillskott utifrån innebär det att Brödernas barn till varje pris måste hållas kvar för att organisationen ska överleva. Detta har sitt pris, och föga förvånande är det barnen själva som får betala. I syfte att ytterligare begränsa de ungas kontakt med omvärlden förbjöds på 1950-talet all förtäring tillsammans med utomstående. Som en följd hoppade ett flertal medlemmar av, medan de som stannade slöt upp ännu hårdare bakom gemenskapen.

KRAV PÅ UTOMSTÅENDE REKTOR

I England, Australien och USA har Bröderna sedan längre tid bedrivit egen undervisning. Men i Sverige dröjde det till år 2000 innan den första ansökan inkom till Skolverket, då om att starta en konfessionell skola i Nyby i närheten av Smålandsstenar. Att barnen blev mobbade i de kommunala skolorna för sina familjers medlemskap i rörelsen, samt att ämnen som religionskunskap och sexualundervisning anses utgöra ett för Bröderna problematiskt innehåll, lyftes fram som motivation till egen undervisningsverksamhet.

Men ansökan fick avslag. Förnyade försök, nu till att starta en icke-konfessionell friskola, ledde slutligen till grönt ljus år 2007 – under förutsättning att en utomstående rektor plockades in. Förfrågan gick via ett bemanningsföretag till John Blomster. Han var tidigare rektor och vid tiden verksam i sitt egna företag Skolledarakuten. Han informerades om att aspiranterna bakom den nya skolan är en ”sekt med en knepig kvinnosyn”, och efter en kort stunds sökande på internet framstod varningen som berättigad. Alltför mycket hos Bröderna verkade vara skevt, och han meddelade att han avböjer. Men efter viss betänketid bestämde sig Blomster ändå för att träffa Bröderna för att höra vad de hade att säga.

Visserligen fick John Blomster inte träffa någon karismatisk sektledare, men mötet med några utvalda Bröder blev en vändpunkt. Dessa visar sig inte bara ytterst sympatiska, utan förmedlade även en bild av den egna situationen som utsatt, med ständigt förtal i medier och diskriminering av myndigheter. Efter mötet fortsatte Blomsters läsning om Bröderna på internet med ett annat sinnelag. Kvällstidningarnas skildringar av en domedagssekt framstod nu som snedvinklade och med grova överdrifter. Han antog utmaningen, tackade ja till uppdraget och starten av Laboraskolan var snart ett faktum. Över sin kopp kaffe kommenterar han sin godtrogenhet som fick honom att ombestämma sig; han borde ha förstått bättre.

Anställningen som rektor visade sig ytterst praktisk för Bröderna av ett flertal anledningar. Bortsett från att Blomster var en ”sekulär garant” för skolan som möjliggjorde att projektet alls blev av, kunde han också lösa den problematiska frågan rörande kollektivavtal vid anställningen av lärare. Ett sådant avtal får Bröderna av religiösa skäl inte skriva under. Genom att skolans lärare anställdes i Blomsters företag Skolledarakuten kunde besväret kringgås. Det är detaljer i denna okonventionella överenskommelse som så småningom leder till förhandlingarna i Jönköping, men för John Blomster handlar rättegången om mycket mer än så. Tidigare försök till förlikning har innehållit krav från Bröderna på att han ska överlämna ett bokmanus om sin tid på skolan till dem, och Blomster är övertygad om att de i och med rättegången är ute efter att ”krossa honom fullständigt”. Själv säger sig han sig vilja ”få ut dem i ljuset”.

REKTOR FÖRSVARADE SKOLAN

I samband med skolans start år 2007 höjdes ett antal röster mot projektet. John Blomster reagerade då kraftfullt på dessa. Journalister hade, menade han, inget vid skolan att göra. Efter att tillsammans med skolans styrelse ha anställt lärare och tagit fram elevmaterial förlöpte också den första tiden som rektor vid skolan väl.

Det var först året därpå, 2008, som ett visst obehag började smyga sig på. Blomster skickades runt jorden för att besöka ett flertal skolor i regi av Bröderna. Själv beskriver han det som ett försök till att få honom mer positivt inställd till alternativa undervisningsmetoder, såsom tv-undervisning på distans. Resan till bland annat England, USA och Nya Zeeland fick precis motsatt effekt. Allt mer började han uppfatta Brödernas pedagogik som osund. Det speglades också i datorpolicyn för den egna skolan – elevernas internetanvändning var kraftigt begränsad genom en så kallad white list, sammanställd av Bröderna i England, över godkända webbplatser.

Dessutom började Blomster stöta på motstånd vad gäller att följa den svenska läroplanen. Föräldrar hörde av sig och var missnöjda med kursböcker. Det gällde inte minst skönlitteratur inom svenskundervisningen. Krav ställdes på att det ena efter det andra som lärarna hade valt ut skulle rensas bort. Barnen ska inte bli förstörda av omvärlden, hette det. En driven svensklärarinnas val att låta eleverna läsa Tolstojs Anna Karenina ledde till upprörda känslor. För att inte tala om förslaget att inkludera samtida ungdomslitteratur. Blomster uppfattade det som att föräldrarna ofta inte kände till innehållet i böckerna som de irriterade sig över; upptäckten av en svordom var tillräcklig för refusering.

John Blomster insåg efter en tid att markeringarna mot det världsliga inflytandet i skolan utgjorde en möjlighet för föräldrarna att demonstrera den egna rättrogenheten gentemot övriga i rörelsen. Det tycktes i synnerhet vara ett sätt att återskapa anseende för dem vars familjemedlemmar lämnat Bröderna, vilket lett till förlorad status i gruppen. När Blomster ignorerade de vuxnas klagomål tog eleverna själva över protesterna. Det dröjde inte länge förrän situationen urartade. Under vad han beskriver som en tilltagande maktkamp mellan elever, föräldrar, lärare och honom själv insåg han att det bara var en tidsfråga innan han skulle bli avskedad.

VAD PÅGÅR EGENTLIGEN I KLASSRUMMEN?

I februari 2009, efter en smått galen hösttermin, kom avskedandet. Allt sedan dess har konflikten mellan John Blomster och Bröderna fortsatt, genom en rad olika instanser och med varierande konsekvenser. Skolinspektionens granskningar har hittills blivit en seger för Laboraskolan, eftersom den upprepade gånger klarat sig undan allvarligare kritik. En källa på myndigheten som vill vara anonym säger till Sans att vad som egentligen försiggår i klassrummen är mer eller mindre hopplöst att ta reda på. Just vid besöken förefaller det mesta gå till enligt regelboken. När det kommer till skrivna handlingar, såsom datorpolicy, tycks även uppfinningsrika formuleringar lyckas skyla över skillnaden mellan kraftigt censurerat internet och den typ av etiska regler som skolor normalt tillämpar rörande olämpligt material som våldsskildringar och pornografi. Insynen i den inre verksamheten är därför begränsad till de få som har del i den, det vill säga med några enstaka undantag Bröderna själva.

Domstolsförhandlingen i Jönköping bjuder i slutändan inte på mycket nytt. Den handlar i stället om att lösa den avtalsrättsliga tvist mellan John Blomster och Bröderna, där ord står mot ord. I domen meddelas att bristen på skriftliga avtal leder till att de senares ersättningskrav ogillas. För Blomster är det på sätt och vis en vinst. Men mycket närmare sitt mål att avslöja en djupt besynnerlig verksamhet har han fortfarande inte kommit. Hans arbete på bokmanuset fortsätter därför. För eleverna på Laboraskolan, där tillstånd nu finns till att utöka med undervisning även för årskurserna 1–6, fortsätter tillvaron med så begränsade doser som möjligt av Antikrist.

Ta del av samtalet! Bli prenumerant och
få Sans direkt hem i brevlådan.

Böcker