Den skapande människan
Essäer om vetenskap och konst

Boken är slutnoterad och kan inte köpas längre.
Den skapande människan, boundDen skapande människan, pocketDen skapande människan, ebookDen skapande människan, audiobook

Leon Rappaports essäer präglas av viljan att förstå de djupaste drivkrafterna bakom mänskligt handlande och hans fas­cination för naturvetenskap, matematik och kun­skaps­teori. Hans teori om ”determinantan” – människans intellektuella ”skaparin­stinkt” – leder till hypotesen att de ofta destruktiva handlingsmönster som utspelas i indivi­duella och kollektiva relationer mellan människor styrs av denna kreativa drift när den inte får utlopp i intellektuellt skapande.

Den intellektuella kreativiteten, fram­för­allt inom de exakta vetenskaperna, belönas med den i oss av den biologiska evolu­tion­en inbyggda förmågan till starka estetiska upplevelser som väcks av plötsliga – inte sällan omstörtande – intellektuella per­spektivskiften, som till exem­pel när New­tons klas­siska mekanik ersattes av Einsteins rela­tivitets­teorier. Många fram­stå­ende mate­ma­tiker och naturvetare har vittnat om den bety­­del­se som denna este­tis­ka känslighet för skön­heten hos abstrakta modeller och deras ändringar har i det vetenskapliga tän­kan­det. Rappaport spårar ett slags ”ekon” av den­na käns­lighet i var­dagslivet, t.ex. i reaktioner på förändringar i abstrakta dominansstruk­turer i mel­lan­män­sk­liga relationer och abstrakta logiska strukturer i skönlittera­tur, dramaturgi, hu­mor och dagdrömmar. Obalansen mellan den skapan­de driftens två verksamhetsdomäner – intellektuell kreativitet inom de exakta vetenskaperna å ena sidan och mellanmänskliga relationer å den andra – utgör enligt författaren ett hot mot mänsklighet­ens fortbestånd.

Författarens kunskapteoretiska reflektioner om matematikens väsen och fysikens ut­veckling kretsar kring vad han uppfattar som tre fundamentala – och möjligen oöver­stigliga – begräns­ningar för  Homo sapiens’ kunskapssökande: Einsteins para­dox: ”När matematiska lagar beskri­­ver verkligheten är de inte säkra; när de är säkra be­skri­ver de inte verkligheten”, Wer­ner Heisenbergs osäkerhetsrelation inom kvant­fysiken (som rör våra möjligheter att mäta verkligheten) och Kurt Gödels oavgör­bar­hets­teorem inom matema­tik­en (som begränsar våra möjligheter att modellera verkligheten; författaren har brev­växlat med Gödel angående detta spörsmål). Leon Rappaports reflektioner utmynnar i frågor som troligtvis kommer att väcka ”meta­fysiska rys­ningar” hos mången läsare.

Även om dessa tankar formulerats för flera årtionden sedan har de en påtaglig aktua­litet i dag – de knyter an till idéer som lagts fram av t.ex. Frank Wilczek (”The Light­ness of Being” 2010; ”A Beutiful Question” 2015), Lawrence Krauss (”Ett universum ur ingenting” 2012), S. Hawking & L. Mlodinov (”The Grand Design” 2010), Max Tegmark (”Vårt matematiska universum” 2014) och flera andra.

 

 

Detaljer
  • Utgiven mars 2016
  • ISBN: 9789187513992