Pi-Symposium: Vad är liv?

Detaljer
Datum
20.05.19
Tidpunkt
18:00
Beskrivning
Pi-Symposium: Vad är liv?
Plats
Adress: Scalateatern

Om evenemanget

Se Richard Dawkins på scen jämte internationella och svenska forskare i en stjärnspäckad kväll om AI, evolution, vetenskapshistoria och filosofi.

Vad är liv? För 75 år sedan publicerade fysikern och Nobelpristagaren Erwin Schrödinger en essä om den eviga frågan: Vilka byggstenar består livet av?. Finns det en gräns för vad vi med vetenskapens verktyg kan lära oss förstå om vad som utgör levande organismer? Frågan är fortfarande obesvarad, vetenskapens framgångar till trots, och hur medvetande och materia fungerar är fortsatt ett mysterium.

Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Stiftelsen för Strategisk Forskning är stolta att presentera ett Pi-symposium som utforskar vad liv är.

Kommer vi någonsin knäcka livets gåta? Vi har bjudit in världsledande biologer, fysiker, kemister, matematiker, datavetare, psykologer, filosofer och historiker för att försöka förstå liv och diskutera de utmaningar som forskningen står inför.

Under kvällen kommer vi diskutera:

AI: Kan vi översätta mänsklig intelligens till maskiner?

Språk och medvetande: Vad gör oss mänskliga?

Människa 2.0: Vad är nästa steg i människans evolution?

Vad är liv? Arvet efter Erwin Schrödinger

För musiken under kvällen står Isabella Lundgren, jazzsångerska som år 2015 tilldelades Sveriges Radios pris Jazzkatten och år 2017 Monica Zetterlund-stipendiet.

Samtalet hålls på engelska.

KÖP BILJETT HÄR

Medverkande:

Richard Dawkins, författare, evolutionsbiolog och professor emeritus i The Public Understanding of Science vid universitetet i Oxford

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet

Todd Sacktor, Distinguished professor i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och neurologi vid State University of New York Downstate Medical Center

Robert Goldstone, Distinguished professor i psykologi och hjärnforskning vid Indiana University Bloomington

Abhijit Mahabal, doktor i kognitionsvetenskap och forskare i språkinlärning på Google

Ingrid Dunér, doktorand i idéhistoria vid Lunds universitet

Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och preses Kungl. Vetenskapsakademien

Karl Sigmund, professor i matematik vid Wiens universitet

Torbjörn Elensky, författare

Christina Moberg, professor i organisk kemi vid KTH

Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi vid KI

Datum: 20 maj 2019

Tid: 18.00-21:00. Boksignering efteråt

Plats: Scalateatern, Stockholm

Pris: 350 kronor

Frågor, kontakta Martina Stenström på Fri Tanke.

E-post: martina.stenstrom@fritanke.se, telefon: 073-503 12 27

OM PI OCH STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING

Pi-symposium är ett samarbete mellan Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och syftar till att öka kunskapen om verkligheten och oss själva. “Pi” står för det matematiska tecknet π.

Stiftelsen för strategisk forskning finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.

//

Pi- Symposium: What is Life?

Do not miss Richard Dawkins together with other international and Swedish researchers for a spectacular evening on AI, evolution, science history and philosophy.

What is Life? 75 years ago, the physicist and Nobel prize winner Erwin Schrödinger published an essay on the universal question: Which are the building blocks of life? Are there limits to the scientific comprehension of living organisms? Despite scientific progress the question remains today, consciousness and matter are mysteries yet to solve.

Fri Tanke, the Royal Swedish Academy of Sciences and the Swedish Foundation for Strategic Research are proud to present a Pi-symposium which will investigate what life is.

Will we ever crack the riddles of life? We have invited world leading biologists, physicists, chemists, mathematicians, computer scientists, psychologists, philosophers and historians to discuss the mysteries of life and the challenges science stand up against.

The evening with include questions such as:

AI: Can we give human intelligence to machines?

Language and consciousness: What make us human?

Human 2.0: Which is the next step in the human evolution?

What is Life? The legacy of Erwin Schrödinger

 

The jazz singer and music award winner Isabella Lundberg is in charge of the entertainment for the evening.

BUY TICKETS HERE

Participants:

Richard Dawkins, author, evolutionary biologist and emeritus fellow of The Public Understanding of Science, Oxford University

Ulf Danielsson, professor in theoretical physics, Uppsala University

Todd Sacktor, Distinguished Professor in Physiology & Pharmacology, Anesthesiology, and Neurology, State University of New York Downstate Medical Center

Robert Goldstone, Distinguished Professor of psychology, Indiana University in Bloomington Abhijit Mahabal, Ph.D. in Cognitive Science and Computer Science and researching corpus linguistics at Google

Ingrid Dunér, Ph.D. student in history of ideas, Lund University

Ulf Ellervik, professor in organic chemistry, Lund University

Dan Larhammar, professor in molecular cell biology, Uppsala University and President of the Royal Swedish Academy of Sciences

Karl Sigmund, professor in mathematics, University of Vienna

Torbjörn Elensky, author

Christina Moberg, professor in organic chemistry, Royal Institute of Technology

Åsa Nilsonne, professor in medical psychology, Karolinska Institutet

Date: 20th of May 2019

Time: 18:00-21:00. Book signing afterwards

Location: Scalateatern, Stockholm

Price: 350 SEK

Questions?

Please contact Martina Stenström, Fri Tanke

E-mail: martina.stenstrom@fritanke.se

Phone: +46 73-503 12 27

About Pi and the Swedish Foundation for Strategic Research

Pi-symposium is a collaboration between Fri Tanke and the Royal Swedish Academy of Sciences. This is a series of talks that reflects over the frontlines of science and wants to increase the knowledge of the world and ourselves. The name refers to the mathematical constant π.

The Swedish Foundation for Strategic Research finance research in the fields of natural science, technology and medicine. SFSR are an independent participant within the official research financing system.