Rune Andersson

Rune Andersson

Rune Anderssons centrala verksamhetsfält har handlat om jordbrukets växtnäringsläckage och hur det kan minskas. Med åren har hans engagemang vidgats till att också inbegripa andra miljöfrågor som tungmetallförorening av mark och gröda, bioenergi och även jordbrukslandskapets biologiska mångfald. Han har varit programchef för MISTRA programmet ”MAT 21 – en uthållig livsmedelskedja” och han sitter även i styrelsen för HagmarksMISTRA.

Böcker