Här presenteras lite material till boken Konsten att tänka klart, samt fotnoterna i digital form i slutet av denna sida.

Schackproblem 1:

Schackproblem 2:

Fotnoter:

 1. Qanon är en högerextrem konspirationsteori som uppstod under Donald Trumps presidentskap i USA 2017–2021. Enligt Qanon leder Donald Trump en hemlig kamp mot den djupa staten, ett internationellt nätverk av satanistiska pedofiler. Många anhängare till denna konspirationsteori tror också att nätverkets medlemmar inte bara begår sexuella övergrepp mot barn, utan även mördar dem för att utvinna ett livsförlängande ämne ur deras blod.
 2. Salman Rushdie är en indisk-brittisk författare. Hans genombrottsroman var Midnattsbarnen som belönades med det prestigefyllda Bookerpriset. Publiceringen av hans fjärde roman Satansverserna (1988) gav upphov till kraftiga reaktioner i den muslimska världen. Efter dödshot och en fatwa utfärdad av Irans högste ledare tvingades Rushdie leva under jorden i många år. Ayatollah Khomeini var en iransk ayatolla och Irans högste politiske och andlige ledare från den islamiska revolutionen 1979 fram till sin död.
 3. Se Amnesty International 18 maj 2020: www.amnesty.org.uk/philippines-president-duterte-war-on-drugs-thousands-killed
 4. Se New York Times 6 maj 2020: www.nytimes.com/2020/04/02/world/asia/modi-india-press-media.html
 5. Se CNN 8 jan 2021: https://edition.cnn.com/2021/01/08/india/cow-science-exam-india-intl-hnk-scli/index.html
 6. Se Foreign Affairs: www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2016-10-17/erdogans-journey
 7. Richard Feynman i en intervju för BBC Horizon 1981. Citatet finns också i boken Lusten att upptäcka (Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien 2019). Intervjun kan ses här: www.youtube.com/watch?v=ZbFM3rn4ldo
 8. Christer Sturmark: Upplysning i det 21:a århundradet (Fri Tanke 2015).
 9. Douglas Hofstadter: Gödel, Escher, Bach: an eternal golden braid (Basic Books 1979). Boken handlar om matematik, datavetenskap, artificiell intelligens, medvetandefilosofi, konst och musik i en fascinerande mix. Berättelsen kretsar kring matematikern Kurt Gödel, konstnären M.C Escher och kompositören Johann Sebastian Bach.
 10. Exemplet är hämtat från Raymond Smullyan: The Gödelian puzzle book (Dover Publications 2013).
 11. Newcombs paradox skapades av William Newcomb som var verksam vid University of California och analyserades för första gången i en artikel av Robert Nozick 1969. Den populariserades av Martin Gardner i hans kolumn Mathematical Games i Scientific American 1973. Newcombs paradox är fortfarande omdebatterad inom det matematiska/filosofiska område som kallas spelteori.
 12. Se Justin H. Smith: Irrationality (Princeton University Press 2019).
 13. Dan Sperber & Hugo Mercier: Förnuft och fördom (Fri Tanke 2019).
 14. På svenska använder många tyvärr ordet ”bevis” både då de syftar på engelskans proof och när de syftar på evidence (evidens, eller belägg). Jag använder i boken evidens för evidence och bevis för proof.
 15. Den engelske skolastikern William Ockham var teolog, filosof och franciskanermunk. Hans ”rakkniv” står för tanken att alltför komplexa förklaringar av ett fenomen bör ”skäras bort”. Man ska inte göra fler antaganden än absolut nödvändigt. Vid tveksamhet, välj den enklaste lösningen! Denna princip har gått till idéhistorien som Ockhams rakkniv.
 16. Se The Traveler’s Dilemma av Kaushik Basu: www.cs.virginia.edu/~robins/The_Travelers_Dilemma.pdf
 17. John Forbes Nash var en amerikansk matematiker och räknas som en av nittonhundratalets främsta. För sitt banbrytande arbete inom spelteorin under femtiotalet belönades han 1994 med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. 1958 diagnostiserades han som paranoid schizofren. Han fortsatte att kämpa med sin sjukdom under hela sitt liv men fortsatte också att producera banbrytande resultat inom matematiken. 2015 tilldelades han norska vetenskapsakademiens Abelpris som räknas som matematikens mest prestigefyllda pris. Strax därefter avled han tillsammans med sin hustru i en bilolycka.
 18. Robert ”Bobby” Fischer var amerikansk stormästare i schack. 1972 blev han den förste amerikanen att vinna världsmästerskapet i schack, som spelades i Reykjavik, Island.
 19. Bobby Fischer blev sextiofyra år gammal, lika många år som rutor på ett schackbräde.
 20. Philidorsschackbok L’Analyse du jeu des échecs utkom 1749 och ansågs vara det stora standardverket om schackkanalys under lång tid. Philidors försvar (Philidor Defence) är en schacköppning döpt efter Philidor och karaktäriseras av 1. e4 e5, 2. Sf3 d6.
 21. Raymond Smullyan: The chess mysteries of Sherlock Holmes (Alfred Knopf 1979). Läs mer om Raymond Smullyan här: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Smullyan/
 22. Pew Research Center: Attitudes on same-sex marriage (www.pewforum.org/fact-sheet/changing-attitudes-on-gay-marriage ).
 23. Den kunskapsteoretiska begreppsapparaten utvecklas mycket bra i Åsa Wikforss bok Alternativa fakta (Fri Tanke 2020).
 24. Kunskap som är a priori – ”från början” på latin – är kunskap vars giltighet är oberoende av sinneserfarenheter eller kontakt med den fysiska världen.
 25. Det är i alla fall så det ser ut att döma av publicerade artiklar om matematiska bevis. I verkligheten kommer matematiker ofta fram till sina slutsatser på ett intuititivt sätt, via analogier som hoppar över logiken. Matematiker gissar lika mycket som alla oss andra men sopar sedan igen spåren genom att skriva artiklar där man inte ser skymten av de ursprungliga gissningarna, eftersom allting uttrycks i ett rent logiskt språk.
 26. Som tidigare nämnts är matematiska teorem påståenden som härleds från axiom genom rent logiska steg. Ett antal formella symboler, plus ett antal axiom, plus ett antal slutledningsregler utgör ett formellt system eller ett axiomatiskt system. Ett teorem som härleds inom ett sådant system är alltid sant inom systemet.
 27. Gödel var bara 25 år när han 1931 presenterade sin ofullständighetssats i en uppsats med titeln (översatt till engelska) On formally undecidable propositions of Principia mathematica and related systems. Han bevisade sitt resultat genom att visa hur man medelst tilldelning av tal, s.k. gödeltal, till alla formler i ett formellt system kan uttrycka vissa påståenden om systemet inom aritmetiken. Man kan härigenom uppnå att en sats i systemet säger om sig själv att den inte är bevisbar i systemet. Han visade således att sanning inte är samma sak som bevisbarhet (NE).
 28. Det finns en underbar film om Srinivasa Ramanujans liv som heter The man who knew infinity (2015). Hardy spelas av Jeremy Irons och Ramanujan av Dev Patel. Bertrand Russell förekommer i en biroll och spelas av Jeremy Northam. Den rekommenderas varmt.
 29. G. C. Hardy: A Mathematician’s apology (Cambridge University Press 1940).
 30. Douglas Hofstadter: Gödel, Escher, Bach: an eternal golden braid (Basic Books 1979).
 31. Wienkretsens dramatiska historia skildras i boken Wienkretsen: Filosofi på avgrundens rand (Fri Tanke, 2017) av Karl Sigmund, professor i matematik och spelteori vid Universität Wien.
 32. Wienkretsens manifest Wissenschaftliche weltauffassung (Vetenskaplig världsuppfattning).
 33. Ibid.
 34. Rebecca Goldstein: Gödel: Mannen som krossade den matematiska drömmen (Fri Tanke 2015).
 35. Tyvärr har Gödels teorem tagits till intäkt för en rad pseudovetenskapliga slutsatser och new age-inspirerade idéer. Till exempel att den mänskliga hjärnans tankeprocesser inte skulle kunna återskapas i en maskin eller att det finns fenomen i universum som vi aldrig kommer att kunna förstå eller beskriva. Allt detta kan vara sant, men det följer inte av Gödels ofullständighetssats.
 36. Stephen Budiansky: Journey to the edge of reason (W. W. Norton 2021).
 37. Två grundantaganden i den logiska positivismen var att allt faktiskt vetande går tillbaka på observationer, och att det vid sidan av det faktiska vetandet endast existerar logiskt och matematiskt vetande. Metafysik och syntetisk kunskap a priori var uteslutna.
 38. Wienkretsen (med undantag av Gödel) förkastade den platonska idén att universella begrepp äger en egen metafysisk existens och hävdade i stället att universella begrepp endast är abstrakta redskap för att beskriva verkligheten. Med metafysisk existens avses till exempel att det universella begreppet ”människa” avser en mänsklig evig essens separerbar från faktiska individuella människor, att former som rundhet och rakhet kan sägas existera oberoende av det som är runt och rakt osv.
 39. Termen scientism används ofta i kritiskt syfte för att ange en överdriven tro på vetenskapen.
 40. För den som inte vill följa resan genom detta matematiska bevis går det utmärkt att hoppa över det. Det finns en sammanfattning i slutet av detta avsnitt.
 41. QED betyder Quod erat demonstrandum, som betyder vilket skulle bevisas.
 42. Se Eugene Wigner: The unreasonable effectiveness of matemathics in describing the natural sciences (Communications in Pure and Applied Mathematics, vol. 13, nr 1, februari 1960, eller Zvi Artstein: Mathematics and the real world (Prometheus Books 2014).
 43. Solipsism kan leda till en del ganska roliga och självmotsägande påståenden som till exempel: ”Jag vet att den filosofiska uppfattningen som kallas ’Solipsism’ är den korrekta, men det är förstås bara min uppfattning”.
 44. Bertrand Russell: The analysis of matter (Harcourt, Brace & Company 1927).
 45. Den som vill studera argumenten för en modern form av radikal skepticism kan med fördel läsa Donald Hoffman: Dold verklighet (Fri Tanke 2021).
 46. Det finns en omfattade filosofisk diskussion om huruvida estetiska frågor ändå kan vara objektiva i viss mening. Vi lämnar dock den diskussionen utanför pärmarna för denna bok.
 47. Maximilien de Robespierre var advokat i födelsestaden Arras och invaldes i franska nationalkonventet 1792. Robespierre har inför eftervärlden framstått som urbilden av revolutionären som besjälad av demokratiska jämlikhetsideal tillgriper diktatur och våld för att förverkliga ”folkviljan”.
 48. fvt betyder före vår tideräkning. Jag föredrar att använda denna förkortning framför förkortningen ”f.Kr.” som betyder före Kristus. Den tycker jag är alltför kristocentrisk.
 49. Aristoteles: Metafysiken.
 50. Erwin Schrödinger var en österrikisk fysiker och en av den icke-relativistiska kvantmekanikens grundare. Han framlade 1926 en vågekvation som beskriver materiella partiklars uppförande, den så kallade Schrödingerekvationen.
 51. En metafor är ett ord eller uttryck som används som bildlig beteckning för något på grund av mer eller mindre påtagliga likheter mellan detta och det som i egentlig mening betecknas med det använda ordet. Till exempel när en atom beskrivs som ett solsystem. Ordet kommer från grekiskans metapherein där meta betyder ”över” och pherein betyder ”att bära”.
 52. En bra introduktion till kvantmekanikens mysterier finns i Adam Beckers bok Vad är verkligt? (Fri Tanke 2021). Lästips på engelska är till exempel Quantum chance: nonlocality, teleportation, and other quantum marvels av Nicolas Gisin (Springer 2014) eller Quantum reality: the quest for the real meaning of quantum mechanics av Jim Baggott (Oxford University Press 2020).
 53. Även inom naturvetenskapen finns teorier som ännu inte låter sig testas experimentellt och kanske aldrig kommer att kunna göra det. Exempelvis strängteorin och hypotesen om multiversum.
 54. Rumtiden är en matematisk modell som kombinerar rum och tid till en enda sammanhängande fyrdimensionell struktur.
 55. Edwin Abbott Abbott: Flatland (Seeley & Co.1984) utkom anonymt och var en satir över den viktorianska kulturen, men är i dag mest känd för sin användning av dimensioner som bärande idé.
 56. För en djupare förståelse av begreppet intern realism rekommenderas Ulf Danielsson: Världen själv (Fri Tanke 2020).
 57. Från latinets cognitio, som betyder ”kunskap”.
 58. Från latinets fidus, som betyder ”trogen”, ”trovärdig”.
 59. I strikt mening gäller termen ”bevis” endast matematiska argument. Ett matematiskt bevis är ett argument – en rad rent logiska steg – som börjar med första principer (axiom) som följer strikt formella regler (slutledningsregler) och som leder till en slutsats (ett teorem).
 60. Den sekulära humanismen uppfattar verkligheten som naturlig, snarare än övernaturlig. Det betyder att man anser att världen består av materia och energi och att den styrs av naturliga regler, ibland kallade naturlagar, och inte av övernaturliga krafter som till exempel en eller flera gudar. Se till exempel https://secularhumanism.org/what-is-secular-humanism/. Livsåskådningen företräds i Sverige av förbundet Humanisterna www.humanisterna.se.
 61. Inom rättsväsendet använder man dock ofta begreppet bevis, men menar egentligen evidens.
 62. The Weekly World News: weeklyworldnews.com.
 63. Pierre Simon de Laplace formulerade det så här: ”Bördan att ge evidens för ett extraordinärt påstående måste stå i proportion till hur märkligt det är.” David Hume menade att: ”En klok människa anpassar sin tro efter evidensen”.
 64. Galileo Galilei var en italiensk astronom, fysiker och ingenjör. Han hamnade i skarp konflikt med katolska kyrkan då han hävdade att vissa påståenden om naturen i Bibeln inte är sanna. Ett av dessa var påståendet att solen kretsar runt jorden, i motsats till hans uppfattning att det är jorden som kretsar runt solen
 65. Det finns ett vackert filmat experiment som visar detta. Ett äpple och en fjäder faller lika fort i en vakuumkammare. Se det på Youtube: www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs
 66. Higgspartikeln är en partikel i partikelfysikens standardmodell, som bland annat möjliggör att partiklar har massa. Upptäckten av Higgspartikeln belönades med Nobelpriset 2013. Innan den upptäcktes var den matematiskt förutspådd, men den empiriska evidensen för dess existens kom långt senare. Detsamma gäller för svarta hål; de var matematiskt beskrivna långt innan det fanns empirisk evidens för dem. Mörk materia finns det vissa empiriska indikationer på, men man vet ännu inte vad den består av. Övriga exempel i uppräkningen saknar både teoretisk rimlighet och empirisk evidens.
 67. 2014 års Nobelpris i medicin eller fysiologi tilldelades forskarna John O’Keefe i England, May-Britt Moser & Edvard Moser i Norge för deras upptäckt av hur hjärnan håller reda på var vi befinner oss i ett rum. Forskarna upptäckte nya celltyper i hjärnan som ansvarar för en persons orientering i världen, så kallade ”platsceller” i hippocampus och ”rutnätsceller” i entorhinala cortex.
 68. För en djupare förståelse av mörk materia och mörk energi rekommenderas Ulf Danielsson: Mörkret vid tidens ände (Fri Tanke 2016).
 69. Denna idé brukar kallas intelligent design (ID) och förespråkas av bland annat Discovery Institute (www.discovery.org ) i USA. Institutets ambition är att föra in en religiös dimension i biologiundervisningen, eftersom det inte är tillåtet att explicit tala om en skapande Gud i den vetenskapliga undervisningen i amerikanska skolor.
 70. Frenologi (av grekiska phrēn ”själ”, ”sinne” och -logi’a ”-lära”, ”-vetenskap”, av loʹgos ”ord’”), läran att man kan utläsa en människas karaktär utifrån skallens form.
 71. Le Bon hoppades utan tvivel på ett Nobelpris i fysik för sitt verk, och det står helt klart att ett Nobelpris till Le Bon hade gjort palindromfantaster förtjusta.
 72. Deduktion (från latinets deduʹctio ”bevisföring”), härledning eller bevis. Induktion (från latinets induʹctio, av ”leda in”), slutledning i vilken man sluter sig till ett generellt samband från ett antal enskilda fall.
 73. Den första som utvecklade ett vaccin (mot smittkoppor) var dock Edward Jenner (1749–1823) i slutet av sjuttonhundratalet.
 74. Vaxzevria är Astra Zenecas vaccin mot covid-19 och EMA är den europeiska läkemedelsmyndigheten, som hanterar databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar.
 75. Reportaget ”Kontextlös vaccinrapportering” i P1 Medierna den 1 maj 2021: https://sverigesradio.se/avsnitt/1719272.
 76. Estimating the reproducibility of psychological science https://www.science.org/doi/10.1126/science.aac4716
 77. Amy Cuddy: Your body language may shape who you are: www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_may_shape_who_you_are.
 78. Se Svenska Dagbladet: www.svd.se/hon-avslojar-forskarnas-bluffar-lurar-sig-sjalva.
 79. Karl Popper: En intellektuell självbiografi (Doxa 1976).
 80. Ibid.
 81. Mer allmänt handlar demarkationsproblemet inom vetenskapsfilosofin om hur och var man kan dra en gräns för att definiera vad som ska räknas som riktig vetenskap. Sådana gränser kan dras mellan vetenskap och pseudovetenskap, mellan vetenskap och religion och mellan vetenskap och vidskepelse.
 82. Placebo är latin och betyder ”jag ska behaga”.
 83. För den som vill läsa mer om detta rekommenderas boken Ditt inre liv (Fri Tanke 2017) av professorn i psykologi Mats Lekander.
 84. Comptoneffekten är den effekt som uppstår vid en stöt mellan en foton och en elektron, då energi överförs från fotonen till elektronen. Det innebär att fotonens våglängd ökar (frekvensen minskar) (NE).
 85. Nuförtiden kan man diskutera kvantfysik och annat med en digital version av Einstein. Pröva gärna att fråga honom saker här: einstein.digitalhumans.com.
 86. Strängteorin, som vi tidigare nämnt i förbigående, är ett abstrakt matematiskt försök att beskriva materiens allra minsta byggstenar; hittills har den inget som helst empiriskt stöd. Trots det betraktar många forskare den som en mycket lovande teori. Bara tiden kan utvisa om den håller.
 87. Kjell Asplund (läkare, professor och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen) har skrivit en bok om Macchiarini, Diederik Stapel och andra medicinska bedragare som rekommenderas för den som vill veta mer: Fuskarna (Fri Tanke 2021).
 88. The Nobel Prize: www.nobelprize.org/prizes/medicine/2005/7682-the-nobel-prize-in-physiology-or-medicine-2005.
 89. The Nobel disease: when intelligence fails to protect against irrationality: https://skepticalinquirer.org/2020/05/the-nobel-disease-when-intelligence-fails-to-protect-against-irrationality/
 90. Intolerable genius: Berkeley’s most controversial Nobel laureate https://alumni.berkeley.edu/california-magazine/winter-2019/intolerable-genius-berkeleys-most-controversial-nobel-laureate
 91. Till slut fick han ge upp försöken att förena katoliker och protestanter – det var sannolikt lika fruktlöst då som nu.
 92. Maria Rosa Antognazza: Leibniz (Cambridge 2009, Fri Tanke 2022).
 93. Hilbert blev också invald som utländsk ledamot i den svenska Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) år 1912.
 94. Bletchley Parkvar en hemlig anläggning 80 km norr om London, där forskare under andra världskriget arbetade med att knäcka axelmakternas kodsystem.
 95. Olle Häggström: Tänkande maskiner (Fri Tanke 2021).
 96. On computable numbers: www.historyofinformation.com/detail.php?id=619
 97. Det bör förstås understrykas att detta är högst osäkra uppgifter.
 98. On computing machinery and intelligence: https://academic.oup.com/mind/article/LIX/236/433/986238.
 99. Atlantic Monthly juli 1945: As we may think: www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/.
 100. Numera Stanford Research Institute International: www.sri.com.
 101. A conceptual framework for the augmentation of man’s intellect: www.dougengelbart.org/content/view/382/000/.
 102. Dartmouth College Conference: www.livinginternet.com/internet/i/ii_ai.htm.
 103. Informationsteori är den grundläggande matematiska teorin för (tele)kommunikation. Området etablerades 1948 då Claude Shannon publicerade sin uppsats A mathematical theory of communication. Resultaten var så omskakande att få kommunikationsspecialister förstod betydelsen och först gradvis blev det klart att ett nytt vetenskapsområde uppkommit.
 104. Olle Häggströms översättning i hans bok Tänkande maskiner (Fri Tanke 2021).
 105. Deep learning är en teknik inom maskininlärningsområdet som bygger på strukturen och funktionen hos den mänskliga hjärnans neurala nätverk. Se t. ex.: https://machinelearningmastery.com/what-is-deep-learning/.
 106. Ian McEwan: Maskiner som jag (Brombergs 2019) och Kazuo Ishiguro: Klara och solen (Wahlström & Widstrand 2021).
 107. Många forskare varnar dock för att vi tar alltför lätt på riskerna med utvecklingen av artificiell intelligens. Se tex Olle Häggströms bok Tänkande maskiner (Fri Tanke 2021). Andra menar att vi inte behöver oroa oss för detta, se till exempel författaren Ted Chiangs artikel Why computers won’t make themselves smarter: www.newyorker.com/culture/annals-of-inquiry/why-computers-wont-make-themselves-smarter.
 108. Sperber & Mercier: Förnuft och fördom (Fri Tanke 2019)
 109. Tversky & Kahneman: Availability: a heuristic for judging frequency and probability www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0010028573900339.
 110. Daniel Kahneman är professor emeritus vid Princeton University. Han tilldelades 2002 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne “för att ha infört insikter från psykologisk forskning i ekonomisk vetenskap, särskilt beträffande bedömningar och beslut under osäkerhet”.
 111. Se Daniel Kahneman & Amos Tversky: Judgement under uncertainty (1974). Science: (185), 4157, ss 1124–1131).
 112. Mahatma Gandhi föddes 2 oktober 1869 i Porbandar i Gujarat i brittiska Indien och mördades den 30 januari 1948. Han blev 78 år.
 113. Filmen finns bland annat här: www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
 114. Rätt svar är att det är 4 procent risk att du är smittad. 1 av 500 är smittade, 25 osmittade av 500 kommer få ett felaktigt besked av testet. Risken är alltså 1/25 = 4 procent.
 115. Kreationism (av latin creaʹtio, av creʹo ”skapa”, ”frambringa”), föreställningen att världen skapades i enlighet med berättelsen i Första Mosebok, dvs. på sex dagar vid en bestämd historisk tidpunkt, oftast beräknad till ca 4 000 år fvt. Kreationismen förekommer i lite olika varianter, men det gemensamma är förnekandet av att människor härstammar från apliknande varelser och är en produkt av evolutionen utan gudomlig inblandning (NE).
 116. Frances Arnolds forskning beskrivs mer i detalj här: https://kva.se/sv/pressrum/pressmeddelanden/nobelpriset-i-kemi-2018 .
 117. Tversky & Kahneman: Extensional Versus Intuitive Reasoning: The Conjunction Fallacy in Probability Judgment: https://pages.ucsd.edu/~cmckenzie/TverskyKahneman1983PsychRev.pdf.
 118. Raymond Smullyan: The chess mysteries of Sherlock Holmes (Alfred Knopf 1979).
 119. Non sequitur kommer från latinet och betyder ”det följer inte”.
 120. Errare humanum est (lat. ”Det är mänskligt att fela”).
 121. Studier av beslutsblindhet har gjorts av bland andra Lars Hall & Petter Johansson vid Lunds universitet. Se www.lucs.lu.se/choice-blindness-group.
 122. David Dunning & Justin Kruger: Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments www.researchgate.net/publication/12688660_Unskilled_and_Unaware_of_It_How_Difficulties_in_Recognizing_One’s_Own_Incompetence_Lead_to_Inflated_Self-Assessments
 123. Se Nicholas Epley & Erin Whitchurch: Mirror, mirror on the wall: enhancement in self-recognition www.yumpu.com/en/document/view/11397471/mirror-mirror-on-the-wall-enhancement-in-self-recognition-faculty
 124. Gåtorna är hämtade från Raymond Smullyans (1919–2017) omfångsrika samling av tankenötter.
 125. Rätt svar är att Eliza säger: ”Felix talar sanning”. Då vet vi att de båda kommer från samma familj (dock inte vilken). Om Eliza är en Sanningssägare så är hennes uttalande sant, och då är också Felix en Sanningssägare. Om Eliza är en Luris så är också uttalandet ”Felix talar sanning” falskt, alltså är då Felix också en Luris.
 126. Implicit kommer från latinets implicare som betyder ”outsagd” eller ”oklar”, i motsats till explicit, från latinets explicare som betyder ”uttrycklig, tydlig”.
 127. Läs mer om ultimatumspelet här: www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/u/Ultimatum_game.htm.
 128. Det är irrationellt förutsatt att förloraren inte är en benediktinmunk som vill leva i fattigdom utan egna tillgångar.
 129. Se The politically motivated reasoning paradigm https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2703011. För den intresserade finns här en poddintervju som jag gör med professor Dan Kahan: https://fritanke.se/podcast/10-bristande-kognitionsformaga/.
 130. Här åsyftas det Republikanska partiet i USA som är det mer konservativa partiet, och det Demokratiska partiet som är det mer liberala.
 131. Se Dagens Nyheter 20 maj 2021: Är antisemitismen på väg att bli woke? www.dn.se/kultur/simon-strand-ar-antisemitismen-pa-vag-att-bli-woke.
 132. Joshua Knobe är en amerikansk experimentell filosof och professor vid Yale University.
 133. Se Patricia Churchland: Samvete (Fri Tanke 2021).
 134. Joshua Knobe: Intentional action and side effects in ordinary language: www.researchgate.net/publication/28763794_Intentional_Action_and_Side_Effects_in_Ordinary_Language.
 135. Judith Jarvis Thomson: A defense of abortion (Philosophy & Public Affairs 1971) www.jstor.org/stable/2265091?seq=1.onsekv.
 136. Exemplet är hämtat från Sören Holst: Tankar som ändrar allt (Fri Tanke 2012).
 137. Se Peter Gärdenfors: Den meningssökande människan (Natur & Kultur 2006).
 138. Man kan betvivla huruvida det här testet verkligen avslöjar något viktigt innehåll i det omedvetna, men det råder inget som helst tvivel om att det får oss att ”se” saker som egentligen inte finns i bilden. Vi återkommer till Rorschachtestet senare i denna bok.
 139. Itzhak Fried, Charles L. Wilson, Katherine A. MacDonald & Eric J. Behnke: Electric current stimulates laughter: www.researchgate.net/publication/13742090_Electric_current_stimulates_laughter.
 140. Justin Barrett:Born believers: the science of children’s religious belief (Atria Books 2012).
 141. Aspergers syndrom har fått sitt namn efter den österrikiska barnpsykiatern Hans Asperger (1906–80) och är ett tillstånd som ingår i diagnosen autismspektrumtillstånd (NE).
 142. Is God an accident? (Atlantic Monthly December 2005); www.theatlantic.com/magazine/archive/2005/12/is-god-an-accident/304425/.
 143. Ordet samvete, på engelska conscience, kommer från latinets conscientia (av con i betydelsen ”gemensam” och scientia, ”kunskap”).
 144. Patricia Churchland (född 1943) är en amerikansk filosof vid University of California. Churchland har skrivit flera böcker om förhållandet mellan neurovetenskap och filosofi.
 145. Se Patricia Churchland: Samvete (Fri Tanke 2021).
 146. Vi människor härstammar alltså inte från schimpanser såsom många tror. Däremot har vi gemensamma förfäder.
 147. Robin Dunbar är en brittisk antropolog, evolutionär psykolog och specialist på primatbeteende. Han är verksam vid University of Oxford.
 148. Se Robin Dunbar: Friends to count on: www.theguardian.com/science/2011/apr/25/few-people-dunbars-number.
 149. Dunbars tal (efter Robin Dunbar) är en teori om en kognitiv begränsning av det antal personer en människa kan ha stabila sociala relationer med. Detta handlar om relationer där en person vet vem var och en av personerna är och hur varje person relaterar till varje annan person.
 150. Se Lindenfors, Wartel & Lind (Maj 2921): Dunbar’s number deconstructed https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2021.0158. Robin Dunbar bemöter kritiken I New York Times 25 maj 2021: https://www.nytimes.com/2021/05/11/science/dunbars-number-debunked.html.
 151. Se Frans de Waal: Primates and philosophers: how morality evolved (Princeton University Press 2006), och de Waal: The Bonobo and the atheist: in search of humanism among the primates (W. W. Norton 2014).
 152. Här syftar jag på djurarten, inte de vampyrer man ser i skräckfilmer, som naturligtvis inte är särskilt moraliska.
 153. Se kapitlet “How we live in each other” i Douglas Hofstadter: I Am a Strange Loop (Basic Books 2007).
 154. Steven Pinker: The better angels of our nature: why violence has declined (Viking Books 2011).
 155. Teodicé kommer av grekiskans theos, ”gud” och diké, ”rättvisa”.
 156. Av latinets privatio boni, ”borttagande av det goda”.
 157. Derek Parfit var seniorforskare i filosofi vid Oxford University och gästprofessor vid bland annat Harvard University och New York University och en allmänt aktad medvetandefilosof. Hans mest hyllade bok, Reasons and persons (Oxford University Press 1984), behandlar frågor om moral och identitet. Här finns en poddintervju jag gjorde med Parfit 2014: https://fritanke.se/podcast/100-derek-parfit-religion-moral-och-filosofi/.
 158. Simon Blackburn: Kort om etik (Fri Tanke 2010), s. 26.
 159. Det finns tyvärr undantag från denna uppfattning. Under exempelvis inkvisitionen och korstågen ansåg man sig handla moraliskt när man plågade ”kättare” i Herrens namn. Vi har också i modern tid sett sådana undantag, inom exempelvis den militant islamistiska sekten IS.
 160. Tautologi (från grekiskans tauto logos, ”samma ord”) är inom stilistiken en omsägning av samma sak, ibland populärt kallat tårta på tårta eller kaka på kaka.
 161. Namagiri har du mött tidigare i boken, det är den hinduiska gudinna som hjälpte matematikgeniet SrinivasaRamanujan med hans talteoretiska satser. Oden är en av asagudarna i den nordiska mytologin. Han var krigsgud men också skaldekonstens gud.
 162. Steven Pinker: Rationalitet (Fri Tanke 2021).
 163. Engelsmannen Terry Evans förtjänar sitt uppehälle i Sverige på att få människor att tro att han kan tala med de döda. Han är ”diplomerad” av The Spiritualists´ National Union (!), Evans bedriver sin verksamhet här: www.creativexperiences.se. Debatten jag hade med honom kan ses på SVT Play här: www.svtplay.se/video/30807398/motet/motet-sasong-2-andar-och-andra-sidan.
 164. New age är en samlingsbenämning på en rad olika strömningar med mer eller mindre religiösa förtecken som vuxit fram under 1970–90-talen. Termen utgår från uppfattningen att vi är på väg in i en ny tidsålder, Vattumannens tidsålder, som ska präglas av kärlek, harmoni och fred. Begreppet som sådant har använts åtminstone sedan slutet av artonhundratalet.
 165. The Qanon conspiracy: destroying families, dividing communities, undermining democracy: https://networkcontagion.us/reports/the-qanon-conspiracy-destroying-families-dividing-communities-undermining-democracy/.
 166. Uppryckandet (eller bortryckandet) är tillfället inom kristen eskatologi då Jesus kommer för att hämta de troende till sig. Mytologin skildras i thrillerform i bokserien Left behind (Tyndale 1995) skriven av den kristet fundamentalistiske pastorn Tim LaHaye tillsammans med Jerry Jenkins. Böckerna har sålt i över 80 miljoner exemplar. Se www.tyndale.com/sites/leftbehind..
 167. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade i april 2021 en rapport som analyserar konspirationsteoriernas psykologiska mekanismer: Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2021/april/konspirationsteorier-i-fokus-i-ny-studie-fran-msb.
 168. RFID (radio frequency identification) är ett samlingsbegrepp för flera metoder att identifiera personer eller ting med hjälp av radioteknik.
 169. World Freedom Alliance: https://worldfreedomalliance.org/.
 170. Dagens Nyheter 1 juli 2021: www.dn.se/kultur/darfor-sprider-kandisarna-konspirationsteorier-om-corona.
 171. Se Svenska Dagbladet 7–8 maj 2021: www.svd.se/qanon-har-kommit-till-sverige–riktar-in-sig-pa-smabarnforaldrar och www.svd.se/sa-byggde-balimannen-sin-propagandamaskin.
 172. Europeiska kommissionen: Så upptäcker du konspirationsteorier https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_sv#vad-r-konspirationsteorier-varfr-frodas-konspirationsteorierna.
 173. Pareidoli är ett psykologiskt fenomen där personer uppfattar ett mönster i slumpmässiga stimuli, till exempel Jesus ansikte i en brödskiva eller hemliga budskap i musik som spelas upp baklänges. Från grekiskans para ”i stället för” och eidōlon ”skepnad”.
 174. Big tobacco is guilty of conspiracy: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2006-aug-18-na-smoke18-story.html.
 175. Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har i samarbete med andra vetenskapliga akademier i Europa inlett ett intensifierat samarbete för att motverka desinformation och konspirationsteorier. Se rapporten Fact or fake? Tackling science disinformation (ALLEA 2021): https://kva.se/sv/nyheter/akademier-vill-ha-okat-samarbete-for-att-motarbeta-desinformation.
 176. Deepak Chopra är författare i den nyandliga traditionen, se mer på hans webbplats: www.deepakchopra.com. Här kan du generera ett eget slumpmässigt pseudo-djupsinnigt ”Deepak Chopra-citat”: wisdomofchopra.com.
 177. Se studien av Arvid Erlandsson, Artur Nilsson, Gustav Tinghög & Daniel Västfjäll: Bullshit-sensitivity predicts prosocial behavior https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201474.
 178. Se On the reception and detection of pseudo-profound bullshit. (Pennycook G, Cheyne JA, Barr N, Koehler DJ & Fugelsang JA), http://journal.sjdm.org/15/15923a/jdm15923a.pdf, Misperceiving bullshit as profound is associated with favorable views of Cruz, Rubio, Trump and conservatism (Pfattheicher S, Schindler S.) och https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0153419.
 179. The complex relation between receptivity to pseudo-profound bullshit and political ideology https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0146167219830415.
 180. Swedish study: bullshit receptivity is robustly linked to social conservatism – and support for the green party www.psypost.org/2019/12/swedish-study-bullshit-receptivity-is-robustly-linked-to-social-conservatism-and-support-for-the-green-party-55057.
 181. Se Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio & Barry L. Beyerstein: Fifty great myths of popular psychology (Wiley-Blackwell 2009).
 182. Se Frederick Crews: Freud: the making of an illusion (Macmillan 2017).
 183. Oidipuskomplex syftar främst på den 3–4-årige pojkens erotiskt färgade attraktion till modern och därav följande rivalitet med fadern.
 184. Wood, Nezworski, Lilienfeld & Garb: What’s wrong with the Rorschach? Science confronts the controversial inkblot test (Jossey-Bass 2003).
 185. Se Lennart Sjöberg: Rättssäkerheten hotas av en bläckplump www.svd.se/rattssakerheten-hotas-av-en-blackplump.
 186. Cinchona, eller kinaträd, är ett släkte måreväxter som härstammar från Anderna. De används som medicinalväxter och innehåller bland annat kinin.
 187. Ett avskräckande exempel är boken Livet med kvantfysiska glasögon av Mikael Säflund (Söderpalm Publishing 2016). Det är bara pseudovetenskapligt trams rakt igenom hela boken, vilken författaren rimligen är medveten om. Tyvärr säljer sådant bra ändå.
 188. Carlo Rovelli: Helgoland (Allen Lane 2021).
 189. Se Astrologi har blivit en internetmeme: www.svt.se/kultur/astrologi-har-blivit-ett-internetmem.
 190. Se Vetenskap & Allmänhet: https://v-a.se/2006/11/astrologi-vetenskap-enligt-var-fjarde-svensk/.
 191. Se https://skepticalinquirer.org/2013/03/an-indian-test-of-indian-astrology/.
 192. Se Roger B. Culver & Philip A. Ianna: Astrology: true or false? (Prometheus Books 1988). Eller Is astrology real? Here’s what science says: www.quickanddirtytips.com/education/science/is-astrology-real. Det intressanta med den här typen av studier är att de inte alls behandlar de mekanismer som eventuellt skulle kunna ligga bakom astrologin, och de har därför inget med att göra om vi ”förstår” astrologin eller inte, såsom astrologianhängarna försöker göra gällande.
 193. Ett sådant experiment har gjorts i Frankrike. Alla försökspersoner fick ett horoskop framtagit på basis av födelsedatum för en ökänd mördare i Frankrike.
 194. Martin Bauer & John Durant: Belief in astrology: a social-psychological analysis: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.473.3474&rep=rep1&type=pdf.
 195. Däremot finns personlighetstester som faktiskt har stöd i forskningen. Psykologiforskarna Petri Kajonius & Anna Dåderman berättar i boken Vem är du? (Fri Tanke 2020) om den senaste forskningen på området och om Big Five-modellen som på vetenskaplig grund utklassar andra modeller för att mäta personlighet
 196. Carl Gustav Jung var en schweizisk psykiater. Han var upphovsman till den inriktning inom psykologin som kallas analytisk psykologi eller jungiansk psykologi. Hans skrifter fick stort inflytande inte bara inom psykologin, utan även exempelvis inom religionshistoria, litteratur och filosofi.
 197. Se David J. Pittenger: Measuring the MBTI … and coming up short www.indiana.edu/~jobtalk/Articles/develop/mbti.pdf,, eller Gregory J. Boyle: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI): Some psychometric limitations: www.researchgate.net/publication/27827048_Myers-Briggs_Type_Indicator_MBTI_Some_psychometric_limitations.
 198. När jag gjorde research i det här ämnet lät jag en MBTI-konsult testa min personlighet. När vi diskuterade testet noterade hon att jag var skeptisk och påstod att min inställning berodde på att jag helt enkelt har en skeptisk personlighetstyp. Det tycktes aldrig falla henne in att min skepsis kunde ha ett samband med att det finns något att vara skeptisk mot.
 199. Merve Emre: Vilken typ är du? (Fri Tanke 2020).
 200. Begreppet synkronicitet kommer av grekiskans syn-, ”med”, och chronos, ”tid”, alltså ungefär ”samtidighet”. Termen infördes av Carl Gustav Jung.
 201. Men framför allt är det ett oräkneligt antal osannolika händelser som aldrig inträffar. Tänk på alla gamla klasskamrater som du under åren har tänkt på men som inte har dykt upp på samma buss!
 202. Anta att man köper en röd bil för att man tycker att röda bilar är ovanliga. Det första man kommer att bli varse när man väl köpt den är att alla plötsligt verkar ha en röd bil. Så irriterande!
 203. Även om det samtidigt vore djupt problematiskt av integritetsskäl.
 204. Detta är förstås de privilegierades situation. På många håll i av världen kan faktorer som ligger bortom individens egen kontroll, som ens föräldrars krav eller önskningar, styra valet av livspartner. Förekomsten av hederskultur, också i Sverige, visar detta tydligt.
 205. Det är lite paradoxalt att denna världsberömda teori kom att kallas relativitetsteorin, när den handlar om det märkliga faktum att just ljusets hastighet inte är relativ.
 206. En utmärkt introduktion till Rortys idéer finns i Rorty and his critics av Robert Brandom (Rockwell Publishers, 2000).
 207. Se Paul Boghossians Rädslan för kunskap (Fri Tanke 2016).
 208. António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz var en portugisisk läkare och politiker. Han betraktas som en av grundarna av den moderna psykokirurgin och introducerade på trettiotalet en neurokirurgisk operationsmetod, lobotomi, för lindrande av ångest vid till exempel schizofreni. Han belönades 1949 med Nobelpriset i fysiologi eller medicin
 209. En kritisk genomgång av socialkonstruktivismen finns i Ian Hackings The social construction of what? (Harvard University Press 1999).
 210. Se Malin Ekmans reportage i Svenska Dagbladet den 1 maj 2021: www.svd.se/skolor-anklagas-for-radikal-vansterkultur. Se också rapporten Equitable math https://equitablemath.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/1_stride1.pdf.
 211. Alan Sokal är professor i fysik vid New York University och författare. Hans forskning inom teoretisk fysik handlar om statistisk mekanik, kvantfältteori, matematisk fysik och beräkningsfysik.
 212. Alan Sokal: Beyond the hoax (Oxford University Press 2009).
 213. Se von Wrights rapport Genus och text: När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Rapporten är numera borttagen från Skolverkets hemsida.
 214. LGR 11 (beslutad av riksdagen 2009, uppdaterad 2015).
 215. Se Dagens Nyheter (11/1 2016) av Ulf Danielsson, Christina Moberg, Christer Sturmark och Åsa Wikforss: Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap: www.dn.se/debatt/pseudoteorier-jamstalls-med-etablerad-vetenskap.
 216. Detta resonemang utvecklas i filosofiprofessorn Åsa Wikforss bok Alternativa fakta (Fri Tanke 2020).
 217. Fredrik Sjögren: Den förhandlade makten: https://gupea.ub.gu.se//handle/2077/26677.
 218. Se Svenska Dagbladet 20 augusti 2018: Fler än vi bör rannsaka sin skolpolitik https://www.svd.se/fler-an-vi-bor-rannsaka-sin-skolpolitik.
 219. Åsa Wikforss & Mårten Wikforss: Därför demokrati (Fri Tanke 2021).
 220. Se Dan Kahans forskning om politiskt motiverat tänkande och Åsa Wikforss: Alternativa fakta (Fri Tanke 2017).
 221. Resonemangen om utbildningsväsendet i de föregående avsnitten bygger på tre debattartiklar på DN Debatt (11/1, 18/1 2016 och 23/3 2017) som jag skrev tillsammans med Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Christina Moberg, professor i organisk kemi och preses i Kungl. Vetenskapsakademien 2015–2018, samt Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och ledamot av Svenska Akademien sedan 2019.
 222. Detta refererar till SVT-programmet Mötet som omnämns tidigare i denna bok. Jag valde ändå att ställa upp i programmet, eftersom jag visste att SVT skulle arrangera debatten ändå, alldeles oavsett om jag var med eller inte. Hade jag tackat nej skulle de haft med någon annan kritiker av seanser och medier. Jag gjorde bedömningen att jag därför borde tacka ja och vara extremt tydlig med att det inte är en subjektiv åsikt huruvida spöken finns eller inte, utan en empirisk fråga som är sann eller falsk. Det är dessutom en fråga där evidensen entydigt talar för att spöken inte existerar.
 223. Empirisk betyder grundad på erfarenheten. En vetenskap betecknas som empirisk om den väsentligen bygger på iakttagelser av verkligheten i motsats till exempel matematiken och filosofin.
 224. Udānavarga är en tidig samling tankar och yttranden från Buddha och hans lärjungar.
 225. Citatet är hämtat från Tiai Shang Kan Ying Piien, som betyder ”Den upphöjdes skrift om reaktioner och vedergällning”.
 226. Anthony Grayling: Filosofins historia (Fri Tanke 2021).
 227. Hämtat från Konfucius samtal (15.24) (Appell Förlag 2016). De här samlingarna av Konfucius tankar nedtecknades av hans lärjungar omkring 400 före vår tideräkning.
 228. Ordet filosofi kommer från latinets philosoʹphia, av grekiska philosophiʹa ”kärlek till lärdom och vetenskap”, av phiʹlos ”vän” och sophiʹa ”kunskap”, ”vetande”. Detta är en term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting.
 229. Därför kallas dessa filosofers tänkande för den joniska skolan.
 230. Hans idéer om den mänskliga artens rötter föregick alltså Charles Darwins evolutionsteori med ungefär 2 400 år.
 231. Prefixet a- betyder utan och -tom betyder del. Demokritos ord atom betyder alltså utan delar.
 232. Anthony Grayling: Filosofins historia (Fri Tanke 2021).
 233. Averroës riktiga namn var Abū l-Walīd Muammad Ibn Amad Ibn Rushd, Hans första verk handlade om medicin, men sina mest betydande insatser gjorde han inom filosofin.
 234. Francis Bacons berömda verk Novum organum från 1620 finns nu på svenska (Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien 2021).
 235. L’Encyclopédie utkom i tjugoåtta band under åren 1751–72, följt av fem band supplement 1776–77, och två band register 1780.
 236. Jacques Attali: Diderot: upplysningsman, rebell och feminist (Fri Tanke 2015).
 237. François de Voltaire: Traktat om toleransen (Tiden 1930).
 238. Se Susan Jacoby: Freethinkers: A History of American Secularism (Owl Books 2005).
 239. Darwin nedtecknade sin reseberättelse i boken Resan med Beagle (Fri Tanke 2021).
 240. Hans beräkningar var faktiskt lite mer exakta än så. Han kom fram till att jorden skapats exakt klockan 20.00 på kvällen lördagen den 22 oktober år 4004 fvt.
 241. Vivian Green: New History of Christianity (A. & C. Black 2000).
 242. Feuerbachs äldre bror Karl Wilhem var förresten en oerhört begåvad matematiker som vid tjugotvå års ålder upptäckte ett av de vackraste teoremen inom den euklidiska geometrin, som helt enkelt kallades ”Feuerbachs teorem”. Tragiskt nog led han av psykisk sjukdom och dog ung.
 243. Islamiska staten (på arabiska ad-Dawla al-Islamiyya eller Daish) är en väpnad sunniislamistisk rörelse, aktiv främst i Irak och Syrien. Islamiska staten betraktar sig som ett kalifat, alltså ett muslimskt rike med både religiös och världslig överhöghet, men detta erkänns bara av gruppens anhängare.
 244. Adolf Hitler: Min kamp – den nationalsocialistiska rörelsen, II (1934. Holger Schildts förlag), s. 73.
 245. Ibid., s 206.
 246. Epperson vs. Arkansas 1968. Se www.mtsu.edu/first-amendment/article/265/epperson-v-arkansas.
 247. Bertrand Russells gudfar var John Stuart Mill, som dog bara ett år efter att lille Bertie föddes. När Russell blev äldre tog han starkt intryck av sin gudfaders tankar.
 248. Denna intervju från BBC 1952 är mycket sevärd: www.youtube.com/watch?v=xL_sMXfzzyA.
 249. I april 1814 tvingades Napoleon av sina marskalkar att abdikera. De allierade lät honom behålla kejsartiteln och tilldelade honom ön Elba som furstendöme. I mars 1815 återvände han och lyckades tack vare sin popularitet att utan strid återta makten under hundra dagar. Stormakterna motsatte sig emellertid bestämt Napoleons återkomst och efter att ha förlorat slaget vid Waterloo 18 juni abdikerade han för andra gången.
 250. A.J. Ayer: The Humanist Outlook (Pemberton 1968).
 251. Karl Popper: Det öppna samhället och dess fiender (Rougledge 1945).
 252. Albert Einstein: Min världsbild (Bonniers 1934).
 253. Walter Isaacson: Einstein: Hans liv och universum (Albert Bonniers förlag 2009).
 254. Albert Einstein: Out of my later years (Philosophical Library 1950).
 255. Helen Dukas & Banesh Hoffman: Albert Einstein: the human side (Princeton University Press1979).
 256. Tim Minchin Storm: www.youtube.com/watch?v=HhGuXCuDb1U.