Klubb Apollo: Finns individen? Kollektiva drömmar och den fria viljans dilemma

“Du kan göra det du vill men i varje givet ögonblick i ditt liv kan du endast vilja en bestämd sak och absolut ingenting annat än den saken.”

Arthur Schopenhauer, ur Om viljans frihet

Är idén om att vi är självständiga individer med en fri vilja förenlig med den kunskap vi har om människan idag?

Nya landvinningar inom biologisk forskning visar att vi i stor utsträckning är styrda av vårt genetiska arv. Richard Dawkins teori om själviska gener beskriver hur varje människa existerar för att föra sitt DNA vidare. Individen är egentligen irrelevant, det är släkten som är viktig. På liknande sätt resonerar den moralfilosofiska inriktningen utilitarismen: kollektivets lycka och välstånd föregår individens. Är det förenligt med vårt samhälles syn på varje individs okränkbara rättigheter?

Synen på individen som autonom med en fri vilja har varit en förutsättning för att kunna avkräva ett moraliskt ansvar. Upplysningens tänkare ansåg att vi kunde höja oss över naturens låga drifter genom kulturen. Varje person har ett ansvar att odla sin egen trädgård, för att tala med Voltaire.

Idéhistorikern Johan Norberg och filosofen Torbjörn Tännsjö möts i ett samtal om individen, kollektivet och den fria viljan. Kvällen tonsattes av gitarristen och sångaren Bo Sundström.

Inspelat 1 oktober 2019.

Böcker