Jord
Mylla, mark och makt

Håkan Wallander, Roland von Bothmer

269:-:-:-:-
Alternativ
Detaljer
  • Utgiven augusti 2017
  • ISBN: 9789187935770
Jord, boundJord, pocketJord, ebookJord, audiobook

Våra jordar är basen för en hållbar matproduktion. Vi har tagit jorden och jordarna för självklara men jordens hälsa är en garanti för framtiden. Jorden vi trampar på är av största vikt för allt levande på land. Med tanke på den alarmerande hastighet med vilken världens jordar håller på att förstöras är det viktigt att fästa uppmärksamheten på jord som en värdefull resurs som måste bevaras och utnyttjas skonsamt.

Människans historia har varit beroende av hur vi skött eller misskött våra jordar. Våra jordar är dock så mycket mer än den geologiska och biologiska sfären. Jord är också ett laddat begrepp. Jorden bevarar spåren efter tidens flöde och berättar med sina på många ställen tjocka kulturlager. Den är ett arkiv över människans historia och utveckling.

Jordens bördighet har varit grunden för alla stora kulturer på vår planet, och krig har utkämpats för att mätta hungern efter bördig jord. Under millennierna har jorden haft en stor symbolisk betydelse, ”Av jord är du kommen…” och ”fosterjorden” är uttryck som visar det laddade värdet som jorden och myllan har. Att äga och bruka sin egen jord har under alla tider varit en drivkraft hos människan.

Vi lever i människans tidevarv, Antropocen, och i dag är det vi som styr jordens naturgeografi. Är det en slump att ”rädda våra själar”, Save Our Souls (S.O.S.), låter så lika ”rädda våra jordar”, Save our Soils? Ande och materia är nära förbundna och att rädda den värdefulla jorden bidrar också till att rädda oss själva. Är det också en slump att den jorden vi odlar i är homonym till planeten Jorden vi bor på – när den astronomiskt korrekta termen egentligen är planeten Tellus?

Med denna essäantologi vill vi belysa komplexiteten i begreppet jord och hur dess betydelse genomsyrar hela vår tillvaro. Den är ett möte mellan humaniora, naturvetenskap och agrikultur och syftar till att öka kunskapen och förståelsen om vår sköna och sköra jord.

Detaljer
  • Utgiven augusti 2017
  • ISBN: 9789187935770