Vidarkliniken: Regeringen struntar i patientsäkerhetslagen

Människan är en andlig varelse som står i kontakt med kosmiska krafter. Dina sjukdomar kan vara ett resultat av händelser i ditt tidigare liv. Men har du otur, får du vänta ända till nästa liv för att medicinerna ska ge effekt. Det här är några av grunderna som det beviljas vård och läkemedel på i Sverige idag.

Strax utanför Södertälje ligger Ytterjärna, en småort som sedan 1930-talet varit centrum för antroposofisk verksamhet. I området finns idag bland annat skolor, bageri, butiker, hotell, restaurang och odlingar. Allt inspirerat och med utgångspunkt i antroposofin. Områdets mest kända byggnad är förmodligen det futuristiskt inspirerade kulturhuset med sitt kupolformade tak. I liknande stil som kulturhuset finns i området också Vidarkliniken, Nordens enda antroposofiska sjukhus. De båda byggnaderna har en genomtänkt arkitektur som sägs stimulera ändamålet. Men speciell arkitektur i all ära, långt viktigare än valet av färg och form är dock valet av finansiering. Innanför de Barbapapa-rosa sjukhusväggarna drivs nämligen antroposofisk, skattefinansierad vård. Precis som vilken annan vård som helst. Skillnaden är att Vidarkliniken bygger sin vård på ett hopkok av magi och trolldrycker snarare än på etablerad vetenskap.

Antroposofin grundades av Rudolf Steiner i början av 1900-talet. Det är en andlig filosofi som ligger till grund för bland annat Waldorfpedagogiken, biodynamiska odlingar och även den antroposofiska läkekonst som används på Vidarkliniken. Denna läkekonst bygger bland annat på att människan är en andlig varelse som står i kontakt med kosmiska krafter. Varelsen, alltså människan, består av fyra delar: den fysiska kroppen, den eteriska kroppen, astralkroppen och jaget. Den antroposofiska medicinen syftar till att behandla hela människan, alltså alla dessa fyra delar. När en sjukdom behandlas på antroposofisk väg innebär det, förutom symtomlindring, även en mänsklig utveckling. Sjukdomsförloppet och tillfrisknandet är en process som styrs av läkaren med mål att bli så givande som möjligt för patienten. Enligt antroposofin är all läkning en självläkning där eterkroppen är inblandad och där patienten själv måste behärska förloppet som lett till sjukdom och aktivt delta i behandlingen för att kunna bli frisk. Till den antroposofiska läkekonsten hör också ett antal mediciner. Dessa läkemedel kommer från mineraler, växter och djur och det sägs finnas ett samband mellan läkemedlen och mänskliga organ eller processer. Eftersom reinkarnation är en del av antroposofins tro behöver inte effekten av de antroposofiska medicinerna visa sig i det här livet. Själva sjukdomarna är också kopplade till reinkarnation och tros vara ett resultat av dina förehavanden i tidigare liv. 

Det är alltså utifrån denna filosofi som Vidarkliniken idag behandlar sina patienter med godkännande från regeringen. Verksamheten startade 29 september 1985 då de fick tillstånd att börja driva akut vård och medicinsk rehabilitering. I snart 30 år har kliniken erbjudit vård som enligt de själva kombinerar det bästa av två världar, skolmedicinen och den antroposofiska läkekonsten. Läkare och sjuksköterskor har sedvanlig legitimation men även utbildning i antroposofisk medicin. 1993 fick kliniken även tillfälligt tillstånd av regeringen att sälja antroposofiska läkemedel. Ända sedan dess har regeringen, med återkommande beslut, förlängt dessa tillstånd. 

Under åren har Vidarkliniken utvidgats och olika landsting har stegvis slutit avtal med Vidarkliniken. Boende i Stockholms län kan välja kliniken som husläkarmottagning och det finns även ett samarbete med närliggande barnavårds- och mödravårdscentral. Stockholms läns landsting bekostar vården och vanlig patientavgift gäller. Vidarkliniken har även avtal med fyra andra landsting: landstinget Sörmland, region Skåne, landstinget i Östergötland samt Västra Götalandsregionen. Avtalen innebär att läkare på sjukhus och vårdcentraler i dessa landsting har möjlighet att remittera patienter till Vidarkliniken.

Att läkare har möjlighet att remittera patienter betyder ju inte att de faktiskt gör det. För att ta reda på hur vanligt det är att läkare skriver remisser till Vidarkliniken kontaktades därför några husläkarmottagningar i de aktuella landstingen. Bland de slumpvis utvalda mottagningarna var det ingen läkare som hade remitterat till kliniken och en av anledningarna var helt enkelt att Vidarkliniken inte följer det gängse arbetssätt som skolmedicinen gör. Även om ingen läkare tidigare remitterat någon patient var det däremot flera som eventuellt kunde tänka sig att göra detta i enstaka, speciella, fall och om patienten själv efterfrågar det. En av läkarna förklarade att det finns ett stort värde för antroposofiska personer att få vård i en miljö som är viktig för dem:

”Patienterna kan må dåligt och vara i behov av vård i en kontext där de kan känna sig hemma och trygga, det är nog den enda situation där jag skulle remittera till Vidarkliniken.”

Det ska tilläggas att antalet mottagningar som deltagit i undersökningen har varit för få för att en ordentlig slutsats om remissförekomsten ska kunna dras. Istället finns det statistik från respektive landsting om hur många remisser, alternativt antal besök, som totalt gjorts på kliniken, utan någon detaljerad uppdelning för varje vårdcentral. I region Skåne remitterades förra året (2011) 26 patienter och hittills i år (oktober 2012) har 35 patienter remitterats. De flesta är svårt sjuka och ungefär en tredjedel kommer från onkologen i Lund, som är den största remittenten i regionen. Patienter från Stockholms läns landsting är betydligt flitigare som besökare. Det finns inga siffror på antal remisser som skrivits, däremot antal besök. Under 2011 tog Vidarkliniken emot drygt 11000 besök från länet. Eftersom det går att välja Vidarkliniken som husläkarmottagning och eftersom en del söker sig dit på egen hand går inte siffran att jämföra med den för region Skåne. Men siffrorna ger ändå en fingervisning om frekvensen. Siffror för 2011 från de andra landstingen visar att landstinget Sörmland har skickat 13 remisser och landstinget i Östergötland har skickat 110 remisser. Västra Götalandsregionen presenterar, precis som Stockholm, sin statistik i antal besök och från denna region har det kommit 127 besök.

Det ligger såklart nära till hands att känna medlidande för de personer som är svårt sjuka och deras önskan om speciell vård. Många av de som söker sig till Vidarkliniken vittnar ofta om trevligt bemötande och omtanke, till skillnad från den vanliga vården där läkarna ibland kritiseras för att tanklöst skriva ut mediciner, samtidigt som de tittar på klockan och räknar patienter i väntrummet. De lyssnar inte till patientens hela historia och kanske är det inte så konstigt att folk söker efter något annat, där de får ett bättre mottagande. Här är det viktigt att skilja på två saker, vetenskaplig vård och omtanke. Problemet är inte att Vidarkliniken arrangerar hälsohem och bryr sig om sina patienter, problemet är att de gör anspråk på att bedriva vetenskapligt grundad vård. Och den där känslan av sympati rättfärdigar inte heller systemet eller själva principen att en vårdgivare som inte grundar sin verksamhet på vetenskap, ska finansieras genom skattemedel eller tillåtas sälja läkemedel.

Frågan om Vidarklinikens verksamhet och tillstånd behöver ett svar och togs därför till pressavdelningen på Socialdepartementet. Tyvärr ville ingen av politikerna på departementet svara, med hänvisning till att ärendet om tillstånd fortfarande är aktuell. Ofelia Namazova, pressassistent till Göran Hägglund, skriver i ett mejl:

”Frågan bereds fortfarande i regeringskansliet. I övrigt har vi inga kommentarer för närvarande.”

Vidarklinikens verksamhet stämmer inte överens med det som står i patientsäkerhetslagen, 6kap 1§ – Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet – och eftersom Socialdepartementet inte ville svara på några frågor kontaktades istället Stockholms läns landsting.  Framförallt är det intressant att reda ut frågan om hur det är möjligt för ett landsting att träffa avtal med en verksamhet som så uppenbart strider mot det som står i patientsäkerhetslagen. Gustav Stenlund är presschef för moderaterna i Stockholms läns landsting och han svarar skriftligen på frågan genom att hänvisa till fakta som han hämtat från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:

”Beslutet att upphandla rehabilitering och behandling med integrativmedicinska inslag grundar sig på att efterfrågan på denna typ av vård varit stor. Stockholms läns landsting har ett stort utbud av rehabilitering och det är viktigt med ett differentierat utbud och att det finns en valfrihet. Patienter som söker sig dit är nöjda med den här typen av rehabilitering.”

Inte många napp när det gäller uttömmande svar från våra politiker alltså. Inte heller Vidarkliniken har velat svara på frågor om sin verksamhet eller hur de ser på begreppet vetenskap. På sin hemsida finns däremot en presstjänst med kommentarer till så kallade felaktigheter och kritik. Där står bland annat att Vidarkliniken är ansvariga för vad de gör i verksamheten och inget annat. De menar att det finns mycket i den antroposofiska historien och filosofin som inte alls har att göra med deras vård idag och att de naturligtvis följer patientsäkerhetslagen. På samma sida diskuterar de även frågan om vaccinationer. Kliniken har för ett tag sedan tagit bort sitt informationsmaterial om vaccin och mässling. I materialet kunde man tidigare läsa några häpnadsväckande råd om utslagen:

Det är viktigt att utslagen kommer över hela kroppen för att minska risken för komplikationer. Ser man att utslagen stannat i t ex brösthöjd, ljumskarna eller knävecken kan man ta en torr borste och kort borsta över de delar av kroppen där inga utslag finns.

Numer säger sig Vidarkliniken inte längre stå bakom den här informationen och materialet är borttaget. Att radera dokument från en hemsida är enkelt men frågan är om det är lika enkelt att, i ett knapptryck, ändra sin inställning. Det är troligtvis inte någon slump att utbrott av mässling och röda hund är lokaliserat just kring Järnaområdet. Informationsmaterialet var kritiserat och reviderades förstås eftersom Vidarkliniken försöker ha en seriös profil. Då är det ganska underligt att det på samma hemsida finns länkar till några, minst sagt, tvivelaktiga sidor. Under fliken ”nätverk” listas det breda samarbete som kliniken har, bland annat med FALK – föreningen för antroposofisk läkekonst. FALK, i sin tur, ansvarar för hemsidan husapoteket.org. På husapoteket går det att fördjupa sig i konsten att bota migrän genom att bada fötterna i senapsvatten:

Senap liksom irriterar igång en värmeprocess i den nedre polen. Huvudvärk är för mycket värme i huvudet. Genom att aktivera värmeprocessen i vaderna, dras den ifrån huvudet och huvudvärken lättar, det blir klarare i huvudet.

Vidarkliniken vill framstå som seriös och avsvär sig den flummiga delen av antroposofins historia. Fenomenet känns igen från diskussioner kring Waldorfskolorna. Många menar att skolorna faktiskt inte följer filosofin slaviskt utan bara är lite influerade. Antroposoferna har alltså plockat ut valda godbitar av sin lära och gjort skola eller vård av det. Frågan är varför antroposoferna vill kalla sin verksamhet för antroposofisk samtidigt som man inte riktigt vill kännas vid den. Inte beror det väl på att det är något fel på antroposofin, eller…? 

Josefin Hallgren

Ta del av samtalet! Bli prenumerant och
få Sans direkt hem i brevlådan.

Böcker