Existentiell salong: Varför finns lidande?

“Gläd er i hop­pet, var uthålli­ga i li­dan­det.” – Rom 12:12, Bibeln

Sjukdomar, krig och naturkatastrofer. Exemplen på moraliska och naturliga fenomen som skapar enormt lidande i världen är oändliga. Går det att rättfärdiga eller ge mening åt lidandet?

Inom teologin har det länge förts en diskussion om teodicéproblemet: om Gud är god och allsmäktig, varför finns då ondska? Filosofen Gottfried Leibniz menade på 1600-talet att vi lever i den bästa av världar och att Gud skapat världen med en perfekt balans av ondska och godhet. Inget gott utan något ont. Hur ser diskussionen ut idag inom kristendomen kring teodicéproblemet?

Även om man inte tillskriver Gud ansvar för världens lidande försvinner inte frågan hur vi ska förhålla oss till problemet. Hur ska man från ett sekulärhumanistiskt perspektiv förhålla sig till lidande och ondska?

En del lidande är svårt att förebygga, vi kommer aldrig helt kunna gardera oss mot naturkatastrofer och sjukdomar, men det lidande som uppkommer genom mänsklig grymhet är mer svårförklarligt. Hur avgör vi vem som är ond och god? Distinktionen mellan god och ond är inte alltid självklar – få säger själva att de agerar med ont uppsåt.

Har den som begått en ond handling agerat fritt? Den fria viljan är en filosofiskt svårknäckt nöt. Finns den fria viljan? Och om den inte gör det, vad får det för konsekvenser för hur vi ser på moraliskt ansvar?

Den 25 april hölls vårens andra existentiella salong, på temat “Varför finns lidande?”.

I en polariserad tid blir det alltmer viktigt att kunna vara civiliserat oense. Därför har vi initierat den här samtalsserien med Joel Halldorf och Christer Sturmark, som representerar varsin livsåskådning: Kristendom respektive Sekulär humanism.

Salongen hålls fyra gånger under 2019.

Medverkande:

Joel Halldorf, författare, kulturskribent och docent i kyrkohistoria

Christer Sturmark, författare, bokförläggare och VD för det populärvetenskapliga förlaget Fri Tanke

Böcker